Informacija apie mokestį už darželį

  • Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms.
  • Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
  • Kai vaikas nelanko darželio, mokestis už maitinimą yra nemokamas, pateisinamų dokumentų pristatyti nereikia.
  • Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį pagal pasirinktą maitinimų skaičių. Mėnesio gale, pagal vaiko lankomumą, mokestis perskaičiuojamas, permoka perkeliama į kitą mėnesį.
  • Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skiriami nemokami pietūs neskaičiuojant šeimos pajamų.
  • 1 dienos maitinimo kainos lentelėje:
Grupės Pusryčių

mokestis Eur.

Pietų

mokestis Eur.

Vakarienės

mokestis Eur.

2 kartų maitinimo

mokestis Eur.

3 kartų maitinimo

mokestis Eur.

Lopšelio grupė 0,68

 

1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio ar

priešmokyklinė grupė

 

0,77

 

1,68

 

0,77

 

2,45

 

3,22

MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS:

  • 100 proc. mokesčio lengvata už maitinimą taikoma: vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis; socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu; vaikams iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų, kuriems organizuojami atvejo vadybos procesai; vaikams, atvykusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kai neskirta iš valstybės biudžeto kompensacija vaiko tėvams (globėjams) asmeniškai (ši lengvata taikoma 2022 metais); priešmokyklinio amžiaus vaikams, už jiems paskirtus nemokamus pietus pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą.
  • Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų: vaikams, kurie turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu); jei vienas iš tėvų teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią); jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas); vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka privalomąją karinę tarnybą.

Informacija parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. 1-234

Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal  gautą kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d. Mokestį galima sumokėti tik internetu. Skiltyje ,,Mokėjimo paskirtis” nurodykite vaiko vardą ir pavardę.
Gavėjas:  Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė”
Gavėjo kodas: 190412474
Bankas “SWEDBANK”, sąsk. Nr. LT 147300010002388235
Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” nustatymo tvarkos aprašas.
,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo”.