Vardas, pavardė:               IEVA DIRSIENĖ
Gimimo data, vieta:         1977-11-19, Panevėžys
Šeimyninė padėtis:           ištekėjusi, augina sūnų
Adresas, tel. Nr.:               Beržų g. 45-50, Panevėžys, 8 671 24407
El. paštas:                             idirsiene@gmail.com
Išsilavinimas:                     aukštasis – universitetinis

 

Mokymosi įstaigos:

2003-2006     Kauno Vytauto didžiojo universitetas – ugdymo organizavimas (edukologijos magistro laipsnis).

1997-2000      Šiaulių universitetas – pradinio ugdymo pedagogika (edukologijos bakalauro laipsnis).

1994-1997       Panevėžio konservatorija – pradinių klasių pedagogika (aukštesniojo mokslo diplomas)

1982-1994       Panevėžio „Aušros“ vidurinė mokykla (buvusi 4-oji vid. m-kla)

 

Darbo patirtis:

2000-10 – 2005-06       Etikos ir ekonomikos mokytoja, Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla.

2001-01 – 2003-03         Direktorė, Panevėžio rajono Smilgių lopšelis – darželis.

2003-03  – 2005-06        Sekretorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Dobilas“.

2005-06 – 2006-08        Auklėtoja, Panevėžio lopšelis – darželis „Kregždutė“.

2006-09 – 2010-04         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.

Nuo 2010-04                      Direktorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.

 

Kalbos:

  Kalbu Rašau Skaitau
Lietuvių kalba (gimtoji) Labai gerai Labai gerai Labai gerai
Anglų kalba Patenkinamai Patenkinamai Patenkinamai
Rusų kalba Gerai Patenkinamai Vidutiniškai

       

Kompiuterinės žinios:        MS Office, WindowsXP, Internetas (laisvai), Outlook Express, PowerPoint.

 

Direktoriaus pareigybės specialieji reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas; vienas iš trijų reikalavimų: arba pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas, arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas, arba ne mažesnė kaip 3 metų profesinės veiklos kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą; Kvalifikacinių reikalavimų nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; ne mažesnė kaip 1 metų vadovavimo asmeninei grupei  patirtis; naudojimasis IKT; geras lietuvių kalbos mokėjimas; ne žemesnis kaip B1 užsienio kalbos  mokėjimas; LR įstatymų ir teisės aktų išmanymas.

 

Direktoriaus atliekamos funkcijos: organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio darbą; vadovauja strateginio, metinio veiklos plano kūrimui; analizuoja ir vertina įstaigos veiklą; užtikriną įstaigoje įstatymų laikymąsi; garantuoja teikiamų duomenų teisingumą; tvirtina vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą; nustato darbuotojų pareigines algas pagal galiojančius teisės aktus; priima ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka; užtikrina tinkamą vaikų maitinimą; tvirtina darbo tvarkos taisykles; vadovauja mokytojų tarybai; leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; organizuoja įvairių komisijų veiklą, dokumentų saugojimą; valdo, naudoja įstaigos turtą, lėšas; teikia įvairią informaciją; užtikrina demokratinį švietimo įstaigos valdymą; rūpinasi metodinės veiklos organizavimu; inicijuoja savivaldos institucijų sudarymą ir veiklą; bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais; atstovauja įstaigą kitose institucijose; vykdo viešuosius pirkimus; sudaro vaikams ir darbuotojams saugias  ir sveikatai nekenksmingas darbo, ugdymosi sąlygas; įregistruoja Nuostatus Juridinių asmenų registre.