Asmens duomenų apsauga

Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-172 (1.3), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. +370 612 06177.

 

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis;

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7) teisę į duomenų perkeliamumą;

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti. Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Patvirtintos pavyzdinės duomenų subjekto prašymų formos.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė”duomenų apsaugos pareigūnas – MB ,,Duomenų sauga”, el.p. dap@duomenu-sauga.lt , tel. +370 612 06177

Duomenų valdytojas – Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė”, juridinio asmens kodas 190412474, adresas Aukštaičių g.48, 36123 Panevėžys, tel.(8 45) 43 33 52,  el.p. panvoveraite@gmail.com

Asmens duomenų tvarkymo Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė”  taisyklės.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” taisyklės.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” tinklalapio www.voveraite.lt privatumo politika.

Informacija dėl personalo atrankos vykdymo tikslu tvarkomų asmens duomenų.

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu.