Apie mus

VIZIJA

Panevėžio lopšelis – darželis ,,Voveraitė“ – tradicijas puoselėjanti ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje atliepiami visų ir kiekvieno vaiko poreikiai.

 

MISIJA

Lopšelis-darželis ,,Voveraitė” – saugi, sveika, atvira pokyčiams ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje auga laimingi, smalsūs, žingeidūs, tyrinėjantys vaikai, dirba motyvuoti, aukštos kvalifikacijos darbuotojai.

 

2020-2022 METŲ STRATEGIJOS TIKSLAI

1. Organizuoti vaikų psichinę, emocinę ir fizinę sveikatą stiprinančią veiklą kuriant – tobulinant saugią ir sveiką aplinką.

2. Tobulinti ugdymo procesą, užtikrinant sėkmingą kiekvieno vaiko pasirengimą mokyklai.

3. Įtraukti kuo daugiau tėvų į vaikų gyvenimą darželyje ir organizuoti konsultacijas tėvams aktualiais klausimais.

 

2021 METŲ TIKSLAS

Įgyvendinant švietimo politiką, teikti šiuolaikinės didaktikos principus atitinkantį ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį vaikui jo individualių poreikių tenkinimą, emocinį saugumą, tobulėjimą kiekvieną dieną ir užtikrinantį jo sėkmingą pasirengimą mokyklai.

 

2021 METŲ UŽDAVINIAI

1. Stiprinti vaikų fizinę, psichinę ir emocinę sveikatą įgyvendinant ilgalaikius grupių sveikatingumo ugdymo projektus, ypatingą dėmesį skiriant sportinės veiklos lauke organizavimui, asmens higienos įgūdžių ugdymui, neigiamų socialinių veiksnių prevencijai. (1 strategijos tikslas).

2. Organizuoti ugdymo proceso, tame tarpe ir nuotolinio, įsivertinimą: nuo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo iki ugdymo turinio planavimo, nuo ugdomosios veiklos organizavimo iki refleksijos. (2 strategijos tikslas).

3. Tobulinti ugdymo proceso perimamumą nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio, nuo priešmokyklinio iki pradinio ugdymo. (2 strategijos tikslas).

4. Gerinti tėvų informavimą, konsultavimą COVID-19 ligos kontekste išnaudojant elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“, ZOOM platformą. (3 strategijos tikslas).

 

LOPŠELIO – DARŽELIO „VOVERAITĖ“ BENDRUOMENĖS VERTYBIŲ DEKLARACIJA

MEILĖ, TOLERANCIJA IR PAGARBA KIEKVIENAM VAIKUI SAUGAUS, SVEIKO IR LAIMINGO VAIKO PRIGIMTINIŲ SAVYBIŲ PUOSELĖJIMAS ĮSIKLAUSYMAS Į TĖVŲ – UGDYTOJŲ KOMPETENCIJĄ ATVIRA, NUOŠIRDI, BETARPIŠKAI BENDRAUJANTI IR BENDRADARBIAUJANTI BENDRUOMENĖ: TĖVAI – PEDAGOGAI – VADOVAI ČIA MUMS GERA, LINKSMA IR SMAGU…