1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su nuo 2021-02-06 įsigaliojusiais pakeitimais).
 2. Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu VĮ-91.
  LR sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos dėl nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu.
 3. Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” vaikų nemokamo maitinimo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, mokinių atostogų, vaiko ligos metu.
 4. Valgiaraščiai: lopšelio grupių valgiaraštis ; darželio grupių valgiaraštis .Valgiaraštis pagal poreikį gali būti koreguojamas (pasirenkant žuvį, mėsą, vaisius, uogas ir pan.).
 5. Lopšelis-darželis “Voveraitė” – Europos Sąjungos finansuojamų projektų “VAISIŲ VARTOJIMO SKATINIMO PROGRAMA” ir “PIENAS VAIKAMS” dalyviai.
 6. Vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, įstaigoje skiriami nemokami pietūs.
 7. Atlyginimo už vaikų maitinimą įstaigoje tvarka 2022 m.
 8. Nemokamo-ugdytiniu-maitinimo-tvarka-2022-m.
 9. Kai vaikui skirtas nemokamas maitinimas, mokyklos vadovo sprendimu jis gali būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne mokykloje. Maisto daviniai išduodami karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, sustabdžius ugdymo procesą mokykloje, taip pat kai vaikui skirtas mokymas namuose. Panevėžio miesto Tarybos sprendimas.
 10. 2022 metų maisto produktų tiekėjų sąrašas 2023 m.

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė.