APIE MUS
VIZIJA
                      Panevėžio lopšelis - darželis ,,Voveraitė“ –  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje vaikui ir jo poreikiams realizuotis saugią aplinką kuria draugiškų ir atidžių darbuotojų, bendradarbiaujančių tėvų ir vadovų-lyderių komanda.

MISIJA


Įgyvendinant švietimo politiką, teikti šiuolaikinės didaktikos principus atitinkantį ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį vaikui jo individualių poreikių tenkinimą, emocinį saugumą, tobulėjimą kiekvieną dieną ir užtikrinantį jo sėkmingą  pasirengimą mokyklai.

2017-2019 METŲ STRATEGIJOS TIKSLAI

1. Kurti vaikams ir pedagogams emociškai ir fiziškai saugias ugdymosi sąlygas, atnaujinant, modernizuojant vidaus ir lauko aplinką, diegiant elektroninį dienyną ir IKT ugdymo procese.

2. Užtikrinti ugdymo perimamumą, tobulinant ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą per vaikų pasiekimų vertinimą, meninę ir įvairiapusę papildomo ugdymo veiklą.

3. Gilinti pedagogų, tėvų kompetenciją, atpažįstant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, elgesio problemas ir ugdymosi sunkumus per įvairią veiklą Metodiniame centre,  Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre.


2019 METŲ TIKSLAS

Įgyvendinant švietimo politiką, teikti šiuolaikinės didaktikos principus atitinkantį ikimokyklinį ir privalomą priešmokyklinį ugdymą, garantuojantį vaikui jo individualių poreikių tenkinimą, emocinį saugumą, tobulėjimą kiekvieną dieną ir užtikrinantį jo sėkmingą  pasirengimą mokyklai. 2019 METŲ UŽDAVINIAI 

 1. Tobulinti vaikų ugdomąją veiklą lauke ieškant šiuolaikinių lauko pedagogikos metodų, būdų, priemonių, įtraukiant tėvus, socialinius partnerius. (1 strategijos tikslas).
 2. Gilinti pedagogų, vadovų kompetencijas vaikų socialinio emocinio intelekto ugdymo srityje įgyvendinant socialinio emocinio vaikų intelekto programą „Kimochis“. (1 strategijos tikslas).
 3. Stiprinti priešmokyklinį ugdymą, užtikrinant sėkmingą vaikų pasiruošimą mokyklai. (2 strategijos tikslas).
 4. Gerinti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams per įvairias netradicines veiklas, projektinę veiklą. (3 strategijos tikslas). 
 5. Organizuoti tėvų švietimą, padedantį įveikti sunkumus, su kuriais tėvai susiduria augindami vaikus (3 strategijos tikslas).
  LOPŠELIO – DARŽELIO „VOVERAITĖ“ BENDRUOMENĖS VERTYBIŲ DEKLARACIJA
   
  MEILĖ, TOLERANCIJA IR PAGARBA KIEKVIENAM VAIKUI
  SAUGAUS, SVEIKO IR LAIMINGO VAIKO PRIGIMTINIŲ  SAVYBIŲ PUOSELĖJIMAS
  ĮSIKLAUSYMAS Į TĖVŲ – UGDYTOJŲ KOMPETENCIJĄ
  ATVIRA, NUOŠIRDI, BETARPIŠKAI BENDRAUJANTI IR BENDRADARBIAUJANTI BENDRUOMENĖ: TĖVAI – PEDAGOGAI – VADOVAI
  ČIA MUMS GERA, LINKSMA IR SMAGU...
   
  "VOVERIUKŲ" HIMNAS
   
  VOVERIUKAI MES MAŽI,
  ŠOKINĖJAME VISI.
  PO DARŽELĮ NUO PAT RYTO
  ŽAIDŽIAM, STRIKSIM MES VISI.
   

  ČIA MAŽIEMS SMAGU GYVENTI,
  Į DARŽELĮ KAIP Į ŠVENTĘ.
  MOJAM MAMAI, AČIŪ TĖČIUI
  REIKIA MUMS ČIA PADIRBĖTI.
   
   
  ŠOKAM, ŽAIDŽIAM IR SPORTUOJAM,
  LIPDOM, MIEGAM IR KONSTRUOJAM.
  LAUKIAM MYLIMŲ TĖVELIŲ,
  BROLIŲ SESIŲ IR SENELIŲ.