Direktorius

  Vardas, pavardė:               IEVA DIRSIENĖ

  Gimimo data, vieta:           1977-11-19, Panevėžys

  Šeimyninė padėtis:            ištekėjusi, augina sūnų

  Adresas, tel. Nr.:               Beržų g. 45-50, Panevėžys, 8 671 24407

  El. paštas:                          idirsiene@gmail.com

  Išsilavinimas:                    aukštasis – universitetinis

 Mokymosi įstaigos
:          

2003-2006                          Kauno Vytauto didžiojo universitetas – ugdymo organizavimas (edukologijos magistro laipsnis).

1997-2000                          Šiaulių universitetas – pradinio ugdymo pedagogika (edukologijos bakalauro laipsnis).

1994-1997                          Panevėžio konservatorija – pradinių klasių pedagogika (aukštesniojo mokslo diplomas)

1982-1994                          Panevėžio „Aušros“ vidurinė mokykla (buvusi 4-oji vid. m-kla)

Darbo patirtis:                  

2000-10 – 2005-06            Etikos ir ekonomikos mokytoja, Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla. 

2001-01 – 2003-03            Direktorė, Panevėžio rajono Smilgių lopšelis – darželis.

2003-03  - 2005-06            Sekretorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Dobilas“.

2005-06 – 2006-08            Auklėtoja, Panevėžio lopšelis – darželis „Kregždutė“.
2006-09 – 2010-04            Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.
Nuo 2010-04                      Direktorė, Panevėžio lopšelis – darželis „Voveraitė“.                                  

Kalbos:

 

Kalbu

Rašau

Skaitau

Lietuvių kalba (gimtoji)

Labai gerai

Labai gerai

Labai gerai

Anglų kalba

Patenkinamai

Patenkinamai

Patenkinamai

Rusų kalba

Gerai

Patenkinamai

Vidutiniškai

       

Kompiuterinės žinios:        MS Office, WindowsXP, Internetas (laisvai), Outlook Express, PowerPoint.


 


Direktoriaus pareigybės specialieji reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas; vienas iš trijų reikalavimų: arba pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas, arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas, arba ne mažesnė kaip 3 metų profesinės veiklos kuri atitinka VI ir aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą; Kvalifikacinių reikalavimų nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; ne mažesnė kaip 1 metų vadovavimo asmeninei grupei  patirtis; naudojimasis IKT; geras lietuvių kalbos mokėjimas; ne žemesnis kaip B1 užsienio kalbos  mokėjimas; LR įstatymų ir teisės aktų išmanymas.

Direktoriaus atliekamos funkcijos: organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio darbą; vadovauja strateginio, metinio veiklos plano kūrimui; analizuoja ir vertina įstaigos veiklą; užtikriną įstaigoje įstatymų laikymąsi; garantuoja teikiamų duomenų teisingumą; tvirtina vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą; nustato darbuotojų pareigines algas pagal galiojančius teisės aktus; priima ir atleidžia darbuotojus įstatymų nustatyta tvarka; užtikrina tinkamą vaikų maitinimą; tvirtina darbo tvarkos taisykles; vadovauja mokytojų tarybai; leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; organizuoja įvairių komisijų veiklą, dokumentų saugojimą; valdo, naudoja įstaigos turtą, lėšas; teikia įvairią informaciją; užtikrina demokratinį švietimo įstaigos valdymą; rūpinasi metodinės veiklos organizavimu; inicijuoja savivaldos institucijų sudarymą ir veiklą; bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais; atstovauja įstaigą kitose institucijose; vykdo viešuosius pirkimus; sudaro vaikams ir darbuotojams saugias  ir sveikatai nekenksmingas darbo, ugdymosi sąlygas; įregistruoja Nuostatus Juridinių asmenų registre.

 Direktorės Ievos Dirsienės:

2018 metų metinės veiklos užduotys.

2019 metų metinės veiklos užduotys.

2020 metų metinės veiklos užduotys.

I.Dirsienės 2018 metų veiklos ataskaita.

I.Dirsienės 2019 metų veiklos ataskaita.